Welzijnswerk voor IJsselmondse burger in 2012 flink afgeslankt

Het dagelijks bestuur heeft 15 november 2011 het besluit genomen over de subsidie in 2012 voor de welzijnsinstellingen DOCK, Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ) en Perspect. Daarmee denkt de deelgemeente IJsselmonde dat de basisvoorziening op het gebied van welzijn voor de IJsselmondse burgers is gewaarborgd.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde besloot eind 2010 de structurele subsidie voor de zes grote welzijnsinstellingen per 1 januari 2012 te beëindigen. Vier van de zes instellingen hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft nu zijn eerdere besluit op de bezwaren van DOCK, SPIJ en Perspect (om de beëindiging van de subsidie per 1 januari 2012 te handhaven) herroepen.

Om een goede overgang te bereiken, heeft de deelgemeente met de instellingen gesproken over de afbouw en de afronding van de activiteiten. Voor de periode 1 januari 2012 – 1 juli 2012 moesten aanvullende afspraken gemaakt worden. Daarover heeft het dagelijks bestuur nu het besluit genomen door de hoogte van de subsidie in 2012 vast te stellen en aan te geven welke taken de instellingen daarvoor in welke periode moeten uitvoeren.

Maatschappelijk werk
DOCK verzorgt in de deelgemeente IJsselmonde het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk. De subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk gaat lopen via de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS).
Voor het algemeen maatschappelijk werk ontvangt DOCK van de deelgemeente IJsselmonde subsidie tot 1 juli 2012. DOCK moet de taken voor het algemeen maatschappelijk werk afbouwen, maar blijft tot 1 juli 2012 de lopende dossiers en nieuwe, acute zaken behandelen.

Peuteropvang
Stichting Peuteropvang IJsselmonde verzorgt de opvang van peuters op twaalf locaties. De subsidie loopt door tot 1 januari 2013 en daarmee verandert er niets ten opzichte van 2011.

Sociaal cultureel werk
Welzijnsorganisatie Perspect verzorgt sociaal cultureel werk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, kinderwerk en de Trefpunten. Perspect moet de activiteiten beëindigen per 1 juli 2012 en ontvangt tot die datum een subsidie.
In de Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen blijft tot 1 juli 2012 minstens één locatie beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten. Hierdoor kan een minimaal aanbod tot 1 juli 2012 blijven bestaan en zijn voor bewonersinitiatieven locaties beschikbaar om hun activiteiten voort te zetten.
Perspect moet Trefpunt De Dijk en Trefpunt De Focus tot 1 juli 2012 open houden en de overige panden zo spoedig mogelijk afstoten.

Knelpunten melden
Bewonersinitiatieven die nu gebruik maken van een locatie van Perspect die zal sluiten, krijgen van Perspect een alternatief tot 1 juli 2012 aangeboden.
Bewonersinitiatieven die vastlopen of zonder activiteitenruimte dreigen te komen, kunnen dit (onder vermelding van naam, telefoonnummer en functie binnen het bewonersinitiatief) melden door een mail sturen naar: nieuwwelzijn@ijsselmonde.rotterdam.nl. Daarbij moet men aangeven wanneer welke locatie wordt gebruikt, welke voorzieningen nodig zijn, op welke dag en welke tijd, met hoeveel personen men gemiddeld aanwezig is, en welk alternatief Perspect heeft aangeboden.
De deelgemeente onderzoekt bij knelpunten de mogelijkheden voor een andere activiteitenruimte en brengt de betrokken partijen met elkaar in contact. Dan kan de wekelijkse klaverjasavond mogelijk voortaan ergens anders plaatsvinden, bijvoorbeeld in het gebouw van de speeltuin, een seniorencomplex of school.

Nieuw welzijn
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde wil het welzijnswerk op een andere manier vormgeven. Daarom worden de structurele subsidierelaties met de zes grote welzijnsinstellingen beëindigd.

Het nieuwe welzijn stelt de kracht van burgers centraal: de nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Het welzijnswerk in IJsselmonde moet beter aansluiten op de vraag van de burgers en voorbereid zijn op de nieuwe taken die naar de (deel)gemeente komen, onder meer op het terrein van de AWBZ en jeugdzorg.
Daarnaast moet, vanwege de bezuinigingen, het welzijnswerk met minder budget worden uitgevoerd.
Om het beste aanbod te vinden, zet de deelgemeente IJsselmonde de opdracht uit via een gebiedsgerichte aanbesteding, in samenwerking met het College van Burgemeester en Wethouders en gemeentelijke diensten. De aanbesteding start in januari 2012; het nieuwe welzijn zal per 1 juli 2012 beginnen.

Beroep bij rechtbank
DOCK, Perspect, SPIJ en Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het eerdere besluit op bezwaar. De zitting zou op 17 november 2011 plaatsvinden, maar is verdaagd. Het is nog niet bekend wanneer de zitting plaatsvindt en wanneer de uitspraak wordt verwacht.

Chat openen