Masterplan Sportcampus Varkenoord: richting een half miljard euro

Voor de realisatie van een nieuw stadion heeft Feyenoord de gemeente keihard nodig. Niet alleen vanwege een garantstelling van ca. 100 miljoen, maar ook vanwege het ‘Masterplan Sportcampus Rotterdam’ en de daaruit voortvloeiende en noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan en de daarbij behorende Milieueffectrapportage (MER).

Het masterplan behelst namelijk een complete reorganisatie van Varkenoord vanwege de komst van de Sportcampus met voornamelijk breedtesport en een eventueel nieuw stadion.

De bouw van een nieuw stadion op de Sportcampus gaat echter ten koste van het aantal velden ten behoeven van de breedtesport. Daarnaast draait de gemeente Rotterdam op voor de enorme kosten voor o.a. te wijzigen en nieuwe infrastructuur. Let wel: de bouwkosten van een nieuw stadion mag dan nog steeds ‘slechts’ € 300 miljoen kosten, de totale stichtingskosten van het gehele project (kosten bid Volker Wessels + kosten gemeente Rotterdam) gaat al snel richting een half miljard euro! Op het Stadhuis aan de Coolsingel groeit dan ook zo langzamerhand een pittige duale strijd tussen de wethouders Laan en Karakus en de volksvertegenwoordigers omtrent de Sportcampus en de stadionplannen.

Maar niet alleen op het stadhuis aan de Coolsingel wordt kritisch gekeken naar de plannen. Op 19 december j.l. werd het ‘Concept Masterplan Sportcampus Rotterdam’ door wethouder Laan aangeboden aan het dagelijks bestuuur van IJsselmonde. De verantwoordelijke portefeuillehouder stelde de leden van de commissies Samenleving en Ruimte vervolgens in de gelegenheid kennis te nemen van het plan zodat zij allen op dinsdagavond 22 januari j.l. hun reacties konden geven. De afgegeven reacties worden vervolgens in het af te geven advies betrokken voordat de gemeenteraad van Rotterdam het Masterplan (al dan niet gewijzigd) vaststelt c.q. afwijst.

Of de volksvertegenwoordigers in IJsselmonde enthousiast waren? Mwaaa, het Masterplan riep nogal veel kritische vragen op!

Bron: LunaticNews.nl

Liefhebbers van een digitale exemplaar (ca. 40 Mb) kunnen een email sturen naar de redactie van LunaticNews.nl o.v.v. ‘exmplaar Masterplan Sportcampus’


Chat openen