IJsselmonde plaatst kanttekeningen bij collegebesluit Stadionpark

Het College neemt vandaag naar verwachting een aantal (principe)besluiten over de verdere ontwikkeling het Stadionpark, dat bestaat uit de twee masterplannen Het Nieuwe Stadion en Sportcampus Rotterdam.

Het college besluit onder meer over de Lange Termijn Investeringsplanning (LTIP) waarin de financiering van beide masterplannen nader is uitgewerkt. Het LTIP moet in het najaar definitief worden vastgesteld.

Begin dit jaar heeft het college aan het dagelijks bestuur van IJsselmonde gevraagd om advies te geven op zowel het masterplan Sportcampus Rotterdam als het masterplan Het Nieuwe Stadion. Het bestuur van de deelgemeente is voorstander van de beoogde ontwikkeling van het Stadionpark en op hoofdlijnen deelt het de ambities van het college. Vooral de ontwikkeling van de Sportcampus Rotterdam is zeer welkom en moet wat betreft het IJsselmondse bestuur voortvarend worden opgepakt. Niettemin plaatst het bestuur wel enkele kanttekeningen bij de voorliggende plannen.

Zo is het deelgemeentebestuur van mening dat de keuze voor ontwikkeling van Het Nieuwe Stadion (HNS) op de locatie Varkenoord ten koste gaat van de ruimte voor ontwikkeling van de breedtesport op Varkenoord. Het bestuur vindt ook dat het aantal van 5 sportvelden dat alleen gebruikt mag worden door de BVO Feyenoord en het aantal van 6 velden dat resteert voor de breedtesportverenigingen een scheve verhouding oplevert. Het deelgemeentebestuur pleit daarom voor het opheffen van dit exclusieve gebruik door de BVO Feyenoord, zodat er meer velden beschikbaar komen voor de breedtesport.

Het deelgemeentebestuur meent ook dat het aanbod aan breedtesport met nadruk op voetbal, vechtsport en atletiek te eenzijdig is. Een schaatsbaan op Varkenoord daarentegen zou aan de sportcampus een enorme toegevoegde waarde geven. Dat aan een dergelijke voorziening behoefte is blijkt onder andere uit het feit dat dit het winnende stadsinitiatief voor 2013 is geworden. Dit sluit ook aan bij de ambities van de motie 31 om van Rotterdam de beste de stad van Europa te maken.

De beoogde voorzieningen en bebouwing aan de noordzijde van de sportcampus zou volgens de deelgemeente meer in het stadiongebouw moeten worden ondergebracht, zodat er meer ruimte voor breedtesport over blijft. Mogelijk dat dit ook binnen de Stadiondriehoek ondergebracht kan worden.

De voorgestelde ontwikkeling van park De Twee Heuvels voor ongeorganiseerde sportbeoefening ondersteunt de deelgemeente van harte. Dit moet ook een onderdeel blijven van de realisatie van de sportcampus Rotterdam en zo spoedig mogelijk in ontwikkeling genomen.

Voorts is het bestuur van de deelgemeente bezorgd over de ontsluiting van het Stadionpark. Vanaf de beginfase heeft het bestuur bij het college aangedrongen dat er een gedegen integraal verkeers- en mobiliteitsplan komt. Aan deze wens is nog onvoldoende invulling gegeven. Het deelgemeentebestuur benadrukt dat geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur, zodat een optimale bereikbaarheid en ontsluiting is gegarandeerd.

Het masterplan Het Nieuwe Stadion gaat ervan uit dat de meerderheid van de bezoekers verleid kan worden om met het openbaar vervoer te komen. Het deelgemeentebestuur vindt dat ambitieus en betreurt dat het plan niet ingaat op de vraag wat er gebeurd als dat niet lukt.

De deelgemeente heeft in zijn advies aan het college tevens als voorwaarde gesteld dat omwonenden geen geluidshinder mogen ondervinden van de evenementen die in Het Nieuwe Stadion worden gehouden.

Het bestuur wil de wethouder meegeven om de kanttekeningen ter harte te nemen en deze in de verdere ontwikkeling van de masterplannen te betrekken.


Chat openen