Deelraad IJsselmonde vergadert 13 december

Op donderdagavond 13 december vergadert de deelraad vanaf acht uur in de raadzaal, Herenwaard 23.

De vergadering is openbaar en zoals gewoonlijk is iedereen van harte welkom. De complete set vergaderstukken ligt ter inzage bij het Informatiecentrum van de deelgemeente aan de Herenwaard 23.

Spreekrecht
U kunt tijdens de vergadering het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. U kunt alleen vragen stellen aan de leden van de deelraad. Het woord kan niet gevoerd worden over besluiten waartegen beroep en bezwaar open staat of open heeft gestaan. Dat geldt ook voor benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en gedragingen waarover een klacht op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

A- en B-posten
De agendapunten zijn verdeeld in A- en B-posten. De A-posten zijn voorstellen waarover geen verdere discussie noodzakelijk is, deze voorstellen moeten formeel door de deelraad bekrachtigd worden, de zogeheten ‘hamerstukken’. De voorstellen met een B-status komen ter discussie in de deelraad.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers

B-posten
4. Burgerinitiatief Bomenaanplant aan de Veranda
5. Derde begrotingswijziging 2012
6. Uitwerking initiatiefvoorstel Parkeervisie IJsselmonde
7. Vragenhalfuur voor leden van de deelraad
8. Vaststelling besluitenlijst en actiepuntenlijst deelraad van 10 oktober 2012
9. Vaststelling besluitenlijst begrotingsraad van 18 en 31 oktober 2012
10. Vaststelling besluitenlijst deelraad van 8 november 2012
11. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
12. Sluiting


Chat openen