Commissie Samenleving vergadert 5 juni

Op dinsdagavond 5 juni vergadert de commissie Samenleving vanaf 20.00 uur in de raadzaal aan de Herenwaard 23.

De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum, eveneens aan de Herenwaard 23.

Spreekrecht
U kunt tijdens de vergadering het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. U kunt alleen vragen stellen aan de leden van de commissie. Het woord kan niet gevoerd worden over besluiten waartegen beroep en bezwaar open staat of open heeft gestaan.

Agenda
1. Opening & mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Herijking sportstimulering
5. Jaarrekening 2011
6. Procesvoorstel werkgroep Armoedebeleid
7. Ontwikkeling peuterspeelzaalwerk
8. Vragenhalfuur voor leden van de commissie
9. Voortgangsrapportage commissie Samenleving
10. Ingekomen stukken
11. Actiepuntenlijst commissie Samenleving van 17 april 2012
12. Agendavorming commissie Samenleving
13. Sluiting

Lees het gehele bericht op de website van de deelgemeente IJsselmonde

Chat openen