Commissie Samenleving IJsselmonde vergadert op 15 november

Dinsdagavond 15 november november vergadert de commissie Samenleving vanaf 20.00 uur in de raadzaal, Herenwaard 23.

De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum aan de Herenwaard 23. In de vergaderzaal is altijd de agenda en een samenvatting van de voorstellen beschikbaar. Voor vragen over agendapunten kunt u bellen met de griffie van de deelraad, telefoon 479 82 00.

Spreekrecht
U kunt tijdens de vergadering het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. U kunt alleen vragen stellen aan de leden van de commissie. Het woord kan niet gevoerd worden over besluiten waartegen beroep en bezwaar open staat of open heeft gestaan. Dat geldt ook voor benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en gedragingen waarover een klacht op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Over (kleine) uitvoerende zaken die via het klachtennummer afgehandeld kunnen worden en zaken die alleen door de ambtelijke organisatie c.q. het dagelijks bestuur beantwoord en/of afgehandeld kunnen worden, kan ook het woord niet gevoerd worden. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan moet u dit vóór de vergadering melden bij de griffier. De voorzitter bepaalt hoe het onderwerp wordt afgehandeld. Tijdens de vergadering is er geen ruimte voor discussie, behalve als de voorzitter dit wenselijk vindt. Afhankelijk van de belangstelling, is hiervoor maximaal een half uur beschikbaar.

Agenda 15 november
1. Opening & mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vragenhalfuur
5. Evaluatie Automatische Externe Defibrillator (AED)
6. Evaluatie vrouwenstudio’s – vrouwenkamer
7. Afhandeling moties:
– Knelpunten vrijwilligersorganisaties
– Taskforce sport en bewegen 50+
– Bovenwijkse culturele evenementen
8. Voortgangsrapportage commissie Samenleving
9. Ingekomen stukken
10. Verslag en actiepuntenlijst commissie Samenleving van 6 september 2011
11. Agendavorming commissie Samenleving
12. Sluiting

Chat openen