Commissie Bestuur & Financiën IJsselmonde vergadert 20 september

Vanaf 20.00 uur in de raadzaal, Herenwaard 23.
De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum aan de Herenwaard 23. In de vergaderzaal is altijd de agenda en een samenvatting van de voorstellen beschikbaar.

Voor vragen over agendapunten kunt u bellen met de griffie van de deelraad, telefoon 479 82 00.
Spreekrecht
U kunt tijdens de vergadering het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. U kunt alleen vragen stellen aan de leden van de commissie. Het woord kan niet gevoerd worden over besluiten waartegen beroep en bezwaar open staat of open heeft gestaan. Dat geldt ook voor benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en gedragingen waarover een klacht op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Over (kleine) uitvoerende zaken die via het klachtennummer afgehandeld kunnen worden en zaken die alleen door de ambtelijke organisatie c.q. het dagelijks bestuur beantwoord en/of afgehandeld kunnen worden, kan ook het woord niet gevoerd worden. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan moet u dit vóór de vergadering melden bij de griffier. De voorzitter bepaalt hoe het onderwerp wordt afgehandeld. Tijdens de vergadering is er geen ruimte voor discussie, behalve als de voorzitter dit wenselijk vindt. Afhankelijk van de belangstelling, is hiervoor maximaal een half uur beschikbaar.
Agenda
1. Opening & mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vragenhalfuur voor leden van de commissie B&F
5. Voortgangsrapportage Bestuur & Financiën
6. Afhandeling moties:
– Fotogalerij deelraad
– Donorregistratie
7. Evaluatie Bevordering burgerparticipatie in commissies
8. Evaluatie Wijziging reglementen van orde t.a.v. spreekrecht burgers
9. Communicatie dienstverlening aan de burger
10. Lijst van ingekomen stukken
11. Verslag en actiepuntenlijst commissie B&F van 14 juni 2011
12. Agendavorming commissie Bestuur & Financiën
13. Sluiting
Chat openen